Col·labora amb nosaltres

Les activitats de la Fundació Assut es financen amb els recursos que provenen d’ajudes, subvencions i donacions de persones públiques i privades…

També obtenim recursos de la realització d’activitats mercantils, dels ingressos percebuts per la prestació de serveis i del rendiment del patrimoni.

A aquests efectes, la participació i finançament d’activitats i programes amb la Fundació Assut poden dur-se a terme mitjançant les següents figures associatives:

  • Benefactors Protectors
  • Col·laboradors

Benefactors protectors

Poden adherir-se a la Fundació Assut amb caràcter de Benefactors Protectors aquelles persones físiques o jurídiques les quals, per especial interés en els oblectius de la Fundació, realitzen donacions per un import fixat pel Patronat, mitjançant la firma d’un protocol, acord o conveni de col·laboració.

Els Benefactors podran assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot, i tindran dret a ser informats periòdicament de la marxa de la Fundació i a formular iniciatives i suggeriments, amb vista a una millor i més efectiva actuació.

Col·laboradors

Poden adherir-se a la Fundació amb caràcter de persona o entitat Col·laboradora aquelles persones físiques o jurídiques que, pel seu especial interés en un projecte determinat, financen una part del mateix mitjançant la donació d’una quantitat o realitzen una donació sense menció d’un projecte concret, per un import màxim definit pel Patronat, sense arribar, en el seu conjunt, a l’import establit per als Benefactors.

Així mateix, podran adherir-se a la Fundació aquelles persones físiques que, per la seua especial sensibilitat amb els fins fundacionals, es comprometen a ajudar al seu sosteniment mitjançant una quota anual fixada pel Patronat.

Els Col·laboradors tindran dret a ser informats periòdicament de la marxa de la Fundació i a formular iniciatives i suggeriments, amb vista a una millor i més efectiva actuació.

Acords de Custòdia

La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per a aconseguir-ho, es promouen acords i mecanismes de col·laboració entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats que donen lloc a una forma de gestió i conservació del territori atractiva i molt dinàmica.

Es tracta d’una filosofia de conservació de la natura, del paisatge i del patrimoni cultural molt adequat per a finques i terrenys de propietat privada. L’acord a què s’arriba és sempre voluntari i naix del convenciment i interés comú per desenvolupar un projecte participatiu on la comunicació, la confiança i l’interés per objectius compartits són la base del seu èxit.

La custòdia del territori és especialment útil com a mecanisme de conservació en aquells llocs on l’objectiu, més que la preservació estricta dels valors naturals i culturals, és la gestió sostenible, responsable i eficaç dels recursos existents al llarg del temps. Es tracta d’un model perfectament viable en zones on els recursos de la terra es treballen i exploten, i dels quals els propietaris o usuaris obtenen un rendiment.

Ajuda’ns

Busquem el teu compromís. I t’oferim col·laborar amb nosaltres en la cura de l’Albufera i l’Horta de València. Volem que ens ajudes a divulgar els valors d’aquests espais i millorar el seu coneixement i la seua conservació. Per això l’ajuda de persones com tu és imprescindible, perquè ens permet continuar treballant en:

  • la conservació dels nostres paisatges
  • la protecció i recuperació dels seus recursos naturals i culturals

  • la investigació i divulgació dels valors d’aquests territoris

  • la conscienciació i la participació social

Fes-te amic de la Fundació Assut o col·labora amb una donació puntual. Recorda que amb la teua ajuda podràs beneficiar-te d’una deducció de fins al 50 per cent en les teues donacions*. Moltes gràcies per prestar-nos la teua col·laboració.

Datos Personales
Datos de la Donación*Amb l’entrada en vigor de la REFORMA FISCAL 2015, s’han introduït algunes modificacions, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

En aquest cas, les persones físiques contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir de la seua quota íntegra el 30% de les seues donacions a la Fundació. Si ben transitòriament per a l’exercici 2.015 aquest percentatge queda establit en el 27,5%. A més, els primers 150 euros per al conjunt de donatius de cada contribuent de l’IRPF tenen una deducció del 75% (en l’exercici 2.015 s’aplicarà de manera transitòria un 50%). A més, podran aplicar una deducció del 35% (en comptes del 30 % general) per l’excés sobre 150 euros donats, sempre que hagen efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims tres anys.

En el cas de tractar-se de persones jurídiques, els subjectes passius de l’Impost de Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra de l’Impost de societats el 35% de la base de deducció. A més, com a estímul a la fidelització de les donacions, podran aplicar una deducció del 40% en l’Impost de societats, sempre que hagen realitzat donacions fidelitzades durant un mínim de 3 anys.