Pel territori on vivim.
Pel medi que ens dóna vida.

Amb la teua ajuda, col·labores en l’estudi, la divulgació i la conservació del territori on vivim, el paisatge que compartim, el medi que ens dóna vida i ens permet viure.

Des de principis de 2011, en la Fundació Assut posem a la disposició de la societat valenciana eines per a la custòdia dels nostres paisatges i el nostre patrimoni natural i cultural. Parem atenció especial al coneixement i la conservació dels entorns litorals, els aiguamolls com l’Albufera i els sistemes de regadiu tradicionals com l’Horta de València i la Ribera del Xúquer.

Ajuda’ns

Les activitats de la Fundació Assut es financen amb ajudes, subvencions i donacions públiques i privades. També obtenim recursos de la realització d’activitats mercantils, dels ingressos percebuts per la prestació de serveis i del rendiment del patrimoni.

Busquem el teu compromís. I t’oferim col·laborar amb nosaltres. Volem que ens ajudes a divulgar els valors d’aquests espais i millorar el seu coneixement i conservació. El suport de persones com tu és imprescindible, perquè ens permet continuar treballant en:

  • la conservació dels nostres paisatges
  • la protecció i recuperació dels recursos naturals i culturals
  • la investigació i divulgació dels valors d’aquests territoris
  • la conscienciació i la participació social

Col·labora amb la Fundació Assut. I recorda que podràs beneficiar-te d’una deducció de fins al 75 per cent en les teues donacions (veure condicions sota de tot).

A més, la participació i finançament d’activitats i programes concrets amb la Fundació Assut poden dur-se a terme mitjançant les següents figures associatives:

Benefactors protectors

Poden adherir-se a la Fundació Assut amb caràcter de Benefactors Protectors aquelles persones físiques o jurídiques les quals, per especial interès en els objectius de la Fundació, realitzen donacions per un import fixat pel Patronat, mitjançant la firma d’un protocol, acord o conveni de col·laboració.

Els Benefactors podran assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot, i tindran dret a ser informats periòdicament de la marxa de la Fundació i a formular iniciatives i suggeriments, amb vista a una millor i més efectiva actuació.

Col·laboradors

Poden adherir-se a la Fundació amb caràcter de persona o entitat Col·laboradora aquelles persones físiques o jurídiques que, pel seu especial interès en un projecte determinat, financen una part del mateix mitjançant la donació d’una quantitat o realitzen una donació sense menció d’un projecte concret, per un import màxim definit pel Patronat, sense arribar, en el seu conjunt, a l’import establit per als Benefactors.

Així mateix, podran adherir-se a la Fundació aquelles persones físiques que, per la seua especial sensibilitat amb els fins fundacionals, es comprometen a ajudar al seu sosteniment mitjançant una quota anual fixada pel Patronat.

Els Col·laboradors tindran dret a ser informats periòdicament de la marxa de la Fundació i a formular iniciatives i suggeriments, amb vista a una millor i més efectiva actuació.

Acords de Custòdia

La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per a aconseguir-ho, es promouen acords i mecanismes de col·laboració entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats que donen lloc a una forma de gestió i conservació del territori atractiva i molt dinàmica.

Es tracta d’una filosofia de conservació de la natura, del paisatge i del patrimoni cultural molt adequat per a finques i terrenys de propietat privada. L’acord a què s’arriba és sempre voluntari i naix del convenciment i interès comú per desenvolupar un projecte participatiu on la comunicació, la confiança i l’interès per objectius compartits són la base del seu èxit.

La custòdia del territori és especialment útil com a mecanisme de conservació en aquells llocs on l’objectiu, més que la preservació estricta dels valors naturals i culturals, és la gestió sostenible, responsable i eficaç dels recursos existents al llarg del temps. Es tracta d’un model perfectament viable en zones on els recursos de la terra es treballen i exploten, i dels quals els propietaris o usuaris obtenen un rendiment.

Si tens interès en aquestes maneres de participació i finançament, envia un correu a info@fundacioassut.org o telefona al 609 290 225

Deduccions fiscals

SI ERES PERSONA FÍSICA*

Aportació en 2020 i següents
DEDUCCIÓ (declaració de 2021 i següents)
75% Donació fins a 150 euros
30% Resta de la donació a partir de 150 euros
35%** Resta de la donació a partir de 150 euros si s’ha donat a Fundació Assut al menys 3 anys seguits
 
SI ERES PERSONA JURÍDICA**
Aportació en 2020 i següents
DEDUCCIÓ (Impost de Societats de 2021 i següents)
35% Si no s’ha donat a Fundació Assut al menys 3 anys seguits***
40%***   Si s’ha donat a Fundació Assut al menys 3 anys seguits***
 
* Es poden beneficiar d’aquests avantatges solament les persones que hagen fet la contribució de l’IRPF en l’exercici fiscal i estiguen obligades a fer la Declaració de la Renda, amb un límit de deducció del 10% de la base liquidable.
** Per a beneficiar-se de l’increment de la deducció indicat, en cas d’haver donat més de 150 euros durant 3 anys seguits, l’import d’aquestes donacions ha de ser igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior.
*** En cas d’haver donat durant 3 anys seguits, l’import ha de ser igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior per a beneficiar-se de l’increment de la deducció indicat.
Nota: Aquesta informació no és vàlida per a Navarra i el País Basc.