La Fundació

La Fundació Assut de la Comunitat Valenciana per la Sostenibilitat dels Sistemes Litorals de la Mediterrània naix en 2010 per a oferir una plataforma de treball que millore la conservació del paisatge i la biodiversitat, i per a fer compatibles els usos del medi de forma responsable i equilibrada. La Fundació Assut està oberta a tot tipus d’iniciatives, projectes i aportacions que contribuïsquen a la consecució de les seues finalitats a través de:

 • La participació en la custòdia del territori, dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics, mitjançant l’adquisició i gestió d’espais i recursos.
 • El reforç de les iniciatives d’organismes públics i institucions que vetlen per la seua protecció.
 • L’oferiment de noves oportunitats de participació desinteressada de persones i entitats les quals pretenguen un territori ben cuidat i un patrimoni conservat.
 • L’aprofundiment en el coneixement i la investigació dels seus valors i recursos naturals, culturals i socioeconòmics.

Oferim a la societat valenciana i el seu teixit econòmic una institució de mecenatge per a la conservació dels paisatges i el patrimoni natural i cultural.

Presentació

El paisatge forma part del patrimoni comú de totes les persones i és un factor essencial de la qualitat de vida i el benestar individual i col·lectiu. Els hàbitats naturals i humans, la biodiversitat, la cultura, els costums i tradicions, són peces inseparables del paisatge, elements vinculats a la identitat d’un entorn que evoluciona constantment.

Els sistemes litorals són àmbits en què sovint es desplega una intensa activitat. En ells, la presència humana determina una herència natural i cultural particularment valuosa. La seua acció transformadora, mitjançant models productius, formes de vida i usos moltes vegades singulars, ha donat lloc a paisatges igualment únics. Així mateix, la proximitat del mar, mitjà d’unió entre cultures, accentua el caràcter dinàmic i heterogeni d’aquests espais. Aprofundint en el seu coneixement i funcionament, la Fundació Assut té el propòsit d’avançar cap a una major sostenibilitat dels nostres paisatges i cap a un desenvolupament equilibrat dels complexos sistemes que perviuen i evolucionen a les planes i zones litorals del Mediterrani.

Objectius

 

La Fundació Assut té com a objecte la conservació del patrimoni natural i cultural, la biodiversitat i el paisatge en sentit general. Les activitats se centren en la gestió, conservació, investigació i divulgació del medi natural i humà, amb especial atenció als espais litorals i zones humides, i independentment que aquests siguen o no objecte de protecció. L’activitat de la Fundació persegueix els següents objectius:

 • La millora de la qualitat mediambiental dels entorns naturals, urbans i periurbans.
 • La protecció i conservació del patrimoni natural i humà mitjançant instruments de participació en la gestió del territori.
 • L’estudi i la investigació del paisatge i el patrimoni natural i cultural.
 • L’educació, divulgació, difusió i promoció dels valors naturals, històrics, paisatgístics i culturals de la nostra societat i l’intercanvi de coneixements.
 • El foment de la labor del voluntariat i la participació dels ciutadans en la conservació i recuperació del patrimoni.
 • L’exercici d’un paper aglutinant, vertebrador i dinamitzador en l’àmbit local, comarcal i supracomarcal.
 • La consolidació pròpia com a garant del manteniment del territori i del patrimoni natural i cultural.

Línies de treball

Ordenació i conservació del territori

 • Col·laboració en la conservació del paisatge i del medi natural i agrícola dins i fora dels espais naturals protegits.
 • Promoció i foment d’iniciatives per a la millora i la sostenibilitat dels ecosistemes litorals i, en particular, dels aiguamolls costaners del Mediterrani.
 • Participació en la gestió del territori mitjançant les fórmules que puguen determinar-se, com l’adquisició de terrenys, la custòdia del territori i altres.
 • Col·laboració en la integració d’usos en el territori i en la resolució de problemes de degradació; en l’aprofitament sostenible dels recursos naturals –sòl, aigua, etc.– , i en el desenvolupament harmònic del medi ambient en les zones urbanes i periurbanes.

Conservació de la biodiversitat

 • Desenvolupament i mediació en actuacions dirigides a la recuperació i conservació de la biodiversitat.
 • Contribució a la integració dels usos i l’explotació responsable dels recursos naturals per mitjà del foment de la sostenibilitat de les activitats econòmiques: el turisme, l’agricultura, la caça, la pesca, la ramaderia i la indústria.

Conservació del patrimoni cultural

 • Col·laboració en la conservació del patrimoni històric i cultural i, en particular, el vinculat amb el medi rural i agrícola.
 • Promoció i valoració del patrimoni cultural com a recurs bàsic per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament de l’entorn econòmic i social.

Investigació

 • Impuls de línies i treballs d’investigació relacionats amb el paisatge, els recursos naturals, la biodiversitat, el patrimoni cultural i els seus usos.

Comunicació i educació

 • Desenvolupament i participació en accions de comunicació i programes d’educació i divulgació que contribuïsquen a difondre el coneixement del medi i el paisatge, incrementar la seua valoració en la societat i aconseguir una sensibilització creixent i efectiva davant els problemes i amenaces.

 

Àmbit d’actuació

La Fundació du a terme les seues activitats principalment a la Comunitat Valenciana i, en particular, als sistemes litorals i prelitorals del territori valencià, prestant una especial atenció a l’Albufera i la comarca de l’Horta. Tot això sense perjudici de l’establiment de relacions instrumentals amb tercers en diferent àmbit territorial, especialment en l’entorn Mediterrani, quan siga convenient per al correcte compliment dels objectius fundacionals.

Patronat

PRESIDENT

Vicent Sales Martínez

Llicenciat en Geografia i Història. Enginyer tècnic agrícola. Doctor per la Universitat Politècnica de València. President del Centre d’Estudis de l’Horta Nord.

VICEPRESIDENT

Josep Vicent Frechina Andreu

Llicenciat en Química Orgànica. Professor de Física. Secretari del Centre d’Estudis de l’Horta Nord. Musicòleg, crític musical y literari.

SECRETARI

Guillermo Palau Salvador

Doctor enginyer agrònom. Professor titular d’Enginyeria Hidràulica i Regs de l’Escola d’Agrònoms de la Universitat Politècnica de València.

VOCAL

Carles Sanchis Ibor

Doctor en Geografia.
Investigador del Centre Valencià d’Estudis del Reg de la Universitat Politècnica de València.

VOCAL

José María Urzelai Fernández

Arquitecte.
Professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.

VOCAL

Mar Violeta Ortega Reig

Doctora enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València. Professora Ajudant Doctor del Departament d’Economia i Ciències Socials de la UPV.

VOCAL

Esther López Pérez

Doctora en agroenginyeria per la Universitat Politècnica de València i investigadora en el Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i el Medi Ambient (IIAMA-UPV).

Patrons d’honor

Thomas F. Glick

Humanista, hispanista i historiador de la ciència, doctor honoris causa per la Universitat de València. Investigador de primera fila mundial, pioner en l’estudi dels regadius històrics, assumpte al que va dedicar el llibre Regadiu i societat en la València medieval (1970), i una persona plenament compromesa amb la divulgació, la preservació i la protecció del patrimoni de l’Horta de València.

Vicent Moncholí

Llaurador de Massanassa. President de la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas. La seua sensibilitat i la seua obstinació són en gran part responsables de l’acord de Custòdia del Territori que els agricultors propietaris d’aquest tancat arrosser mantenen amb la Fundació Assut des de 2011. Cultivador també del sentit comú, gran conversador i profund coneixedor i defensor del seu entorn, és memòria viva de l’Horta i l’Albufera.

Francisco Romeu

Llaurador de Meliana. Sequier Major i president de la Reial Séquia de Moncada, centenària institució encara plenament vigent. L’ocupació i la preocupació per l’Horta de València des de fa molts anys han fet de Francisco Romeu un profund coneixedor, responsable i seriós, de la gestió del reg i de la problemàtica associada a l’ús de l’aigua en els nostres sistemes de regadiu tradicionals.

Benefactors

Miguel Cases Martínez

Empresari valencià nascut a Poble Nou, president del grup alimentari Nuova Sesac, grup que integra empreses com GA Alimentaria i Doccas Food, radicades respectivament en Catarroja i Picassent, a la comarca de l’Horta Sud.

Enrique Alberola

Doctor en Economia, Enrique Alberola és actualment directiu en un organisme financer internacional a Mèxic, des d’on manté molt viva la vinculació amb l’Albufera i l’Horta, un lligam que estreta amb cada nova visita a aquesta terra, la seua.

Guillermo Lamsfus

Empresari guipuscoà instal·lat a València des de fa anys, on presideix l’empresa de gelats Ice Cream Factory Comaker (ICFC), radicada en Alzira.

Equip tècnic

Vicent Llorens

Periodista i publicitari.

Alba Herrero Garcés

Llicenciada en Ciències Ambientals i màster en antropologia ambiental.

Nacho Moncho Esteve

Enginyer agrònom. Doctor per la Universitat Politècnica de València.

Cristina Galiana Carballo

Enginyera del medi natural i màster en gestió de projectes de cooperació al desenvolupament.

Col·laboradors

Ignasi Mangue Alférez

Llicenciat en Geografia i Història, arqueòleg i documentalista.

Andreu Martínez Arnal

Llicenciat en Geografia i Història i Documentació.

Contacte

Si veus interessants les iniciatives i projectes que plantegem des de la Fundació Assut, si vols col·laborar en alguna d’elles o transmetre’ns algun suggeriment o proposta, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres. Pots enviar un correu a info@fundacioassut.org o telefonar al 609 290 225.

Opcions

1 + 13 =