La Trilladora del Palmar

La Trilladora del Palmar és un projecte de recuperació d’un vell edifici com a centre de propagació de vida, paisatge i cultura: l’aiguamoll, la marjal, l’Horta, l’Albufera de València…

El nou somni d’un vell edifici

La Trilladora és un dels edificis històrics del Palmar i de l’Albufera. Lligat tradicionalment al conreu de l’arròs, però en desús des de fa anys, la seua recuperació i conservació depenen hui de la seua capacitat per a reciclar-se.
L’objectiu, el somni de la Fundació Assut, és que es convertisca a poc a poc en un centre de propagació de vida, de paisatge i de cultura: la vida i la naturalesa de l’aiguamoll, el paisatge de la marjal i l’horta, la cultura de les gents i els pobles de l’Albufera…

Un acord de custòdia

Als seus inicis, el projecte de recuperació i reciclatge de La Trilladora va estar lligat a un acord de custòdia de caràcter patrimonial. En ell, confluïen l’interès dels propietaris (a hores d’ara està en procés d’adquisició per l’Ajuntament de València) per conservar l’edifici i adequar-lo a nous usos i activitats no lucratives, i el de la Fundació Assut, que treballa per la conservació i la sostenibilitat de sistemes litorals com l’Horta de València i

l’Albufera.Mitjançant aquest acord, es planteja la recuperació d’aquest edifici històric del Palmar i la seua adequació com a centre de dinamització social i foment i divulgació dels valors culturals i ambientals de l’Albufera.

Un espai obert

A La Trilladora, mitjançant activitats de diversa índole, obertes sempre a la participació de tots, es pretén contribuir al coneixement de la realitat del Palmar i l’Albufera, i fomentar el compromís de les persones i les institucions en la seua promoció, recuperació i conservació.

El projecte està dirigit als habitants d’aquest lloc, l’Albufera, i el seu entorn immediat. També, als seus visitants, efectius i potencials.

Ací té el seu espai tot aquell, persona o institució, que exercisca una labor constructiva i sense ànim de lucre a favor d’aquest entorn. Té cabuda tot allò que contribuïsca a la vertebració i el reconeixement d’un territori amb unes particularitats que han definit durant segles una identitat pròpia, associada a l’aiguamoll i determinada per ell; una cultura irrepetible, amb conflictes, preocupacions i interessos característics, i una realitat única, seriosament erosionada pel progrés.

Els objectius

L‘activitat de La Trilladora del Palmar vol contribuir als següents objectius específics:

 • Conscienciar la societat sobre la importància que tenen l’Albufera i l’aiguamoll en l’equilibri del territori a escales local i global.
 • Oferir un lloc de trobada i una plataforma de divulgació a les persones i institucions que treballen per aquest entorn, i difondre les amenaces, problemàtiques i conflictes als quals s’enfronten.
 • Fomentar la implicació ciutadana i institucional, a través de la participació i el voluntariat, en la conservació dels valors naturals, culturals, patrimonials i econòmics de l’Albufera.
 • Incrementar la quantitat i la qualitat dels mitjans i eines per a un millor coneixement del territori i els seus valors.
 • Afavorir la implicació de la població local amb un espai natural inclòs en la Xarxa Natura 2000 (Parc Natural de l’Albufera) i del seu teixit socioeconòmic en accions que redunden en la seua conservació.
 • Promocionar les pràctiques econòmiques tradicionals, i contribuir a la seua sostenibilitat.
 • Ajudar a la vertebració d’un territori que posseeix una identitat i una cultura pròpies, associades a l’aiguamoll.
 • Difondre, promocionar i ajudar a finaçar els objectius, projectes i activitats de la Fundació Assut; en concret, aquells que tinguen a vore amb la sostenibilitat i la conservació de l’Albufera i l’Horta de València.

Les activitats

Durant el temps que va durar l’acord de custòdia, La Trilladora del Palmar va oferir a totes les entitats que treballen a l’entorn de l’Horta de València i l’Albufera un espai des del qual organitzar tot tipus d’activitats vinculades a la recuperació, la conservació i la divulgació dels seus valors culturals, naturals i patrimonials:

 • Visites concertades
 • Tallers
 • Cursos
 • Exposicions
 • Xarrades
 • Activitats culturals
 • Activitats divulgatives
 • Activitats de voluntariat i RSC
 • Campus de treball
 • Altres activitats
Skills

Posted on

22 setembre, 2013