La ruta de l’aigua de la Séquia Reial del Xúquer

La Ruta de l’Aigua de la Séquia Reial del Xúquer, a través d’un recorregut per a ciclistes, corredors, excursionistes i vianants que discorre a la vora del canal principal d’aquesta xarxa de reg, vol afegir noves funcionalitats a aquest eix agrícola i cultural, aprofitar el seu potencial patrimonial i paisatgístic, i revitalitzar el vincle històric dels habitants de la Ribera i l’Horta amb les aigües del Xúquer.

El marc

La Séquia Reial del Xúquer ha commemorat recentment el seu 750 aniversari. Són més de set segles administrant sàviament l’aigua de reg en un extens i divers territori, la Ribera Baixa, la Ribera Alta i l’Horta Sud, en els quals la Séquia ha sigut el principal element vertebrador del territori. Durant tot aquest temps, la Séquia ha proveït 20 municipis i 25.000 regants connectats per una infraestructura que naix a l’Assut d’Antella i acaba desguassant a l’Albufera a través d’una miríada de canals de reg i drenatge. És una xarxa de més de 2.800 quilòmetres de canals amb un traçat centenari i en constant procés de modernització, que configura un dels paisatges culturals més singulars d’Europa.

El projecte

El present projecte pretén afegir noves funcionalitats a aquest eix agrícola i cultural, aprofitant el potencial patrimonial i paisatgístic de la Séquia. En aquest sentit, amb la finalitat de revitalitzar el vincle secular dels habitants de la Ribera i l’Horta amb les aigües del Xúquer, la Fundació Assut i la Séquia Reial del Xúquer proposen crear una ruta per a ciclistes i vianants, peatons i corredors, que discórrega al costat del canal principal de la xarxa de reg. Es tracta d’una iniciativa que amb un esforç relativament modest presenta un abast potencial enorme per a les comarca de la Ribera del Xúquer i l’Horta de València.

Reconegut tot el trajecte, visitat el seu ric patrimoni i investigada la possibilitat de connexions amb els municipis d’aquest espai, plantegem l’oportunitat d’estructurar uns itineraris al voltant de la Séquia que crearien un corredor de comunicació per a vianants i ciclistes basat en l’aigua de reg, connectant els dos rius valencians, Xúquer i Túria, i enfortint el seu vincle amb l’Albufera.

L’itinerari principal, a la vora de la Séquia Reial del Xúquer, recorre el curs de l’aigua, des de l’Assut d’Antella fins a l’entrada del tram minat d’Alcàsser. El traçat discorre en la seua major part sobre el vial de servei de la séquia, trobant-nos a més gran quantitat d’elements de servei d’aquesta infraestructura centenària. Feses, comportes, cases de guarda, partidors, sénies, molins; patrimoni hidràulic que mostra al ciclista, al corredor o al vianant la riquesa i importància d’aquesta extensa i complexa infraestructura de reg.

Aquesta travessia pels diferents paisatges de l’aigua ens endinsa, gràcies al curs de la Séquia Reial, en un territori agrícola en plena explotació, recuperant així alguns recorreguts quasi oblidats. Juntament amb les intervencions i obres necessàries, la Fundació Assut proposa també una sèrie d’actuacions complementàries. Entenem que s’ha d’escometre la posada en valor del patrimoni, el paisatge i la història de la Séquia Reial del Xúquer i dels seus beneficiaris. Així, més enllà de solucions tècniques i d’obra civil, hauríem d’organitzar, desenvolupar i divulgar aquesta riquesa perquè se’n prenga coneixement i conservació.

Els objectius

L‘objectiu que pretén aquesta intervenció té un triple sentit. D’una banda, generar un nou “corredor” basat en la Séquia Reial del Xúquer amb les seues connexions amb els municipis propers per a l’esplai i el coneixement dels ciutadans. D’altra banda, divulgar el valor d’aquesta magnífica infraestructura i el seu paisatge per a la seua posada en valor, així com per a la conservació del patrimoni associat a ella. En tercer lloc, facilitar la protecció de la xarxa en alta de la séquia, mitjançant la limitació del pas de vehicles pesats (reservat estrictament a la maquinària agrícola necessària) i la circulació segura de vianants i ciclistes.

Les actuacions

La realització de la Ruta de l’Aigua de la Séquia Reial del Xúquer requereix una sèrie d’actuacions d’obra civil, al marge dels treballs de recopilació, classificació i divulgació que hagueren d’acompanyar la intervenció integrada.

Entre aquestes actuacions, hi ha la senyalització general de tot el traçat principal mitjançant una imatge identificativa de la ruta; les millores necessàries per al condicionament del carril bici i l’adequació del traçat en alguns punts, o la senyalització d’encreuaments, vials i connexions amb poblacions properes.

A més, el projecte defineix diferents llocs d’estada associats a la pròpia entitat de la Séquia, instal·lacions com cases de guardes i altres construccions vinculades a aquest sistema hidràulic que han de condicionar-se per al descans i l’esplai dels seus visitants.

Els col·laboradors

Per aquest projecte, com en molts altres, la Fundació Assut reuneix a un grup de professionals amb uns objectius comuns envers la conservació del patrimoni natural i cultural, així com de la biodiversitat i del paisatge. Amb aquest projecte, vam sumar els nostres esforços als de la Séquia Reial del Xúquer, una institució que ha demostrat el seu interès per donar a conèixer els valors patrimonials lligats al sistema de regadiu tradicional que administra des de fa segles. El nostre objectiu és seguir col·laborant amb aquesta entitat en el desenvolupament i la gestió d’aquesta idea fins a fer realitat la Ruta de l’Aigua de la Séquia Reial del Xúquer.

Skills

Posted on

14 octubre, 2016