Diagnòstic de l’estat de les terres de cultiu a Alboraia

,

Als diferents municipis de l’Horta, moltes parcel·les agrícoles no són conreades pels seus propietaris i presenten signes evidents d’abandó. Els fets que han propiciat aquesta situació són diversos. Els més significatius són l’absència de relleu generacional en la població agrària, la crisi citrícola i la substitució de propietaris tradicionalment agrícoles per uns altres, no relacionats amb l’activitat agrària, fruit dels moviments especulatius de la passada dècada —bambolla immobiliària— i al canvi d’usos del sòl.

El resultat és la degradació del paisatge agrícola, el qual, més enllà dels efectes negatius que provoca des dels vessants visual i cultural —l’Horta és un dels sis paisatges tradicionals que sota la denominació “Horta” contempla l’Informe Dobris sobre el medi ambient a Europa—, incrementa de manera permanent tot un seguit de riscos: d’incendi, de proliferació d’abocadors incontrolats, propagació de plagues, aparició de fauna i flora no desitjada, etc. Aquest conjunt d’efectes negatius està influint d’una forma significativa sobre la qualitat de vida dels ciutadans i usuaris d’aquest espai.

Per a l’adequada gestió del territori per part dels ajuntaments, és indispensable conèixer l’estat en el qual es troben les parcel·les de cultiu del municipi, disposant d’una informació molt útil per a definir programes d’actuació, propostes de desenvolupament territorial o mesures de millora en els àmbits agrícola i urbà locals.

Mitjançant aquest treball d’anàlisi, diagnòstic i categorització de les terres de cultiu, es pretenia posar en mans de les autoritats i tècnics de l’Ajuntament d’Alboraia un instrument útil que donara una visió de conjunt, i alhora de detall, de la situació de les parcel·les rústiques del terme municipal.

Aquest diagnòstic actualitzat facilitarà la presa de decisions, gràcies a un minuciós treball de camp i al trasllat posterior de les dades obtingudes a paràmetres cartogràfics, estadístics i a un Sistema d’Informació Geogràfica.

Objectius

  • Millorar el coneixement de la realitat territorial del municipi d’Alboraia.
  • Millorar les condicions que possibiliten un ús agrícola més eficient i recuperar o promoure l’activitat agrícola en espais abandonats o marginals de l’Horta.
  • Proporcionar i disposar de la informació necessària per a desenvolupar accions i mesures de planificació i ús territorial en el municipi: banc de terres, horts urbans, tasques de neteja…
  • Conservar i millorar la qualitat paisatgística de l’Horta.

Descripció del treball

  • Identificació sobre el terreny i categorització de les parcel·les.
  • Elaboració d’una cartografia básica del sistema de reg, sendes i camins.
  • Elaboració d’una memòria i recursos cartogràfics i de dades en suport de Sistema d’Informació Geogràfica.

El treball ha estat desenvolupat per la Fundació Assut per a l’Ajuntament d’Alboraia en el marc del contracte menor per a l’elaboració de l’Estudi de Diagnòstic i Caracterització del Sector Agrícola al terme municipal
d’Alboraia, amb número d’expedient Contracte Menor
109/2017 (Resolució 2791/2017).

Data

2017-2018.

Skills

Posted on

2 gener, 2018