Estudi i caracterització de la caça a l’Albufera

,

En el marc del premi rebut en 2011 pel projecte de Sostenibilitat Territorial d’un Aiguamoll Costaner Mediterrani: L’Estell, una de les línies de treball consistia en la caracterització i el diagnòstic de l’activitat cinegètica al Parc Natural de l’Albufera i els seus efectes en les poblacions hivernants d’anàtides en aquest aiguamoll, estudi que es va dur a terme entre el 26 de novembre de 2011 i el 6 de gener de 2012.

Justificació

La caça d’aus aquàtics és un dels aprofitaments humans més arrelats al Parc Natural de l’Albufera. Aquestes aus constitueixen un dels principals recursos naturals dels aiguamolls, explotats tradicionalment per a un ús recreatiu i per al consum humà en la major part de les zones humides del món.

Després de la declaració de l’aiguamoll com a Parc Natural en 1986, ha sigut aplicat un règim per a la caça específic, dirigit a minimitzar l’impacte d’aquesta activitat i compatibilitzar la seua pràctica amb la conservació de les aus aquàtiques.

L’activitat cinegètica, tant per la molèstia derivada de l’exercici de la caça com per la mortaldat directa d’aus, és un dels impactes que de manera més directa sembla afectar les poblacions d’anpàtides i fotges, especialment a les casernes d’hivernada localitzades en països de sud d’Europa, on aquesta pràctica està fortament implantada.

No obstant això, i malgrat les importants implicacions ecològiques, culturals i econòmiques, la caça rep poca atenció i en molts països europeus el coneixement de l’activitat cinegètica i els seus efectes sobre les poblacions d’aus aquàtiques és insuficient.

En el cas de l’Albufera, si bé es compta amb informació parcial del nombre total d’aus abatudes cada any —facilitada per les societats de caçadors a l’Administració Autonòmica a la fi de cada temporada de caça—, moltes vegades aquesta és poc detallada i confusa.

S’estima que cada any s’abaten als arrossars de l’Albufera entre 13.000 i 19.000 anàtides —xifres corresponents a les temporades entre 2005 i 2011—.

Amb aquest treball, es pretenia obtindre informació actualitzada de les condicions en les quals s’està desenvolupant l’activitat cinegètica d’aus aquàtiques al Parc Natural de l’Albufera i valorar els efectes que aquesta pràctica té en la conservació de les diferents espècies.

Objectius

  • Dissenyar un protocol i una metodologia de mostreig.
  • Obtindre informació precisa i fiable sobre la situació actual de l’activitat cinegètica dins del Parc Natural de l’Albufera en relació amb les aus aquàtiques, la qual servisca de base per a la proposta d’una millor gestió dels recursos de caça dins d’aquesta àrea protegida i millore l’interès de l’activitat per part dels caçadors.
  • Obtindre informació de l’estat de les poblacions objecte de caça dins del Parc Natural i en el fitat de caça de l’Estell a partir de l’anàlisi dels exemplars capturats.
  • Obtindre una base de dades que aporte informació sobre la situació de les espècies al Parc a través de la mesura dels paràmetres biomètrics (pes, envergadura, condició física, estat sanitari…).
  • En el cas del collverd i altres espècies, obtindre i conservar mostres que permeten el desenvolupament d’estudis futurs (plomes per a la identificació d’isòtops o extracció del sistema digestiu per a anàlisi d’alimentació, estat sanitari, etc.).

Data

2011-2012.

Col·laboradors

  • Loteries de l’Estat
  • National Geographic Channel
Skills

Posted on

2 febrer, 2012