La gestió del patrimoni i els usos no agraris a l’Horta

,

Propostes de continguts per a un pla de gestió i planificació del patrimoni cultural i dels usos no agrícoles en el sòl no urbanitzable del terme municipal de València.

Descripció

L’Horta de València, malgrat el seu extraordinari valor, és un paisatge amenaçat per múltiples factors interrelacionats. La pèrdua de rendibilitat de l’activitat agrícola; la pressió urbanística i l’intens creixement urbà i industrial que, de manera desordenada, han tingut lloc en aquest territori, i l’envelliment de la població agrícola i l’escàs relleu generacional durant els últims anys, són alguns d’ells.

Aquest treball s’emmarca entre la recent aprovació definitiva del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València (PATODHV) i la tramitació de l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat de l’Horta de València. Sobre aquestes dues iniciatives conduïdes per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’assenta gran part dels continguts del present document. Ambdues condicionen les previsions i propostes ací contemplades i desenvolupades.

L’aprovació del PATODHV, una resposta necessària a una demanda històrica de la societat valenciana, suposa una fita en la protecció i conservació de l’Horta. Però el PATODHV planteja una orientació cap a la «terciarització» de l’agricultura que ha portat a diferents col·lectius, entitats i administracions a reflexionar sobre els riscos que comporta per a l’activitat agrària la dinamització de l’Horta des de la «terciarització». Aquest estudi sorgeix de la necessitat de prevenir els possibles conflictes que la implantació d’activitats no agrícoles puga ocasionar, així com de l’obligació de proposar i definir unes línies de treball que contribuïsquen a la integració dels usos i activitats econòmiques a l’Horta. La proposta parteix de la centralitat de l’activitat agrària i de la necessitat d’abordar els seus problemes actuals, sense defugir de cap manera l’exigència de detenir la degradació del patrimoni cultural.

Objectius i línies d’actuació

– Assentar les bases per a la conservació del patrimoni cultural del Sòl No Urbanitzable del terme municipal de València

– Promoure i potenciar activitats complementàries i alternatives a l’agricultura que puguen beneficiar, de manera directa i indirecta, els propis agricultors —homes i dones— i l’espai agrari al qual treballen.

Data: juny de 2017

Destinatari: Ajuntament de València

Skills

Posted on

16 març, 2021