Sostenibilitat territorial en un aiguamoll costaner mediterrani: el Tancat de l’Estell, al Parc Natural de l’Albufera.

 

La Custòdia del Territori constitueix un conjunt d’instruments de gestió que possibiliten una millor implicació de la societat en la gestió i conservació del patrimoni natural i cultural del nostre entorn.

La Fundació Assut manté des de 2011 un acord de custòdia amb la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas amb el propòsit de treballar conjuntament en la sostenibilitat del territori.

El Tancat de l’Estell, amb una superfície pròxima a les 300 hectàrees, es troba immers en el Parc Natural de l’Albufera. Aquest projecte té com a objecte promoure-hi la col·laboració a fi de preservar i millorar l’estat i el bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics, així com treballar en una millor integració d’activitats como l’agricultura o la caça.

 

L’Albufera

L’Albufera de València i els voltants, a la vora del mar Mediterrani, són un símbol per a la societat valenciana. Les particularitats dels hàbitats naturals, la presència d’espècies de fauna i flora endèmiques, escasses o amenaçades, i la importància de la comunitat d’aus que acull aquest espai protegit el converteixen en un dels aiguamolls més destacats del sud d’Europa. Tant és així que compta amb diferents figures de protecció: Parc Natural, Zona d’Especial Protecció per a les Aus, Xarxa Natura 2000, zona Ramsar.

A més, a l’Albufera es desenvolupa una intensa activitat agrícola centrada en el cultiu de l’arròs. Aquest aprofitament determina de manera molt marcada la naturalesa de l’espai, la seua conservació com a aiguamoll i la realitat quotidiana dels habitants. La prolongada ocupació humana ha donat lloc a models de vida, sistemes d’aprofitament dels recursos naturals (caça, pesca…), usos i tradicions que fan d’aquest un entorn carregat de singularitats. Paradigma destacat d’aquest binomi entre aiguamoll i home és l’Estell.

El Tancat de l’Estell

L’Estell constitueix un àmbit territorial de forta significació per a l’Albufera. Amb una superfície de 300 hectàrees, és una de les zones de l’aiguamoll més tardanament transformades per al cultiu de l’arròs. Frontera natural entre el que en el seu moment va ser l’estany de l’Alcatí i les marjals de Sueca, l’Estell és a hores d’ara una partida de dedicació eminentment arrossera. Els seus nombrosos i característics elements arquitectònics —naus agrícoles, sitges, construccions, motors i fumerals— el converteixen, a més, en un interessantíssim model d’ocupació i aprofitament humà, on l’agricultura, la caça, la pesca, la ramaderia i l’aprofitament de la vegetació van formar part, durant segles, del quefer rutinari dels pobladors.

Per la proximitat al mar, a la població del Palmar i a zones de gran valor natural, com l’estany de l’Albufera i el Racó de l’Olla, l’Estell constitueix un dels àmbits territorials amb major potencial per a dur a terme experiències de recuperació i millora dels recursos i valors naturals, culturals i, per que no, productius. Per a això, la custòdia del territori ofereix una eina innovadora i atractiva de poder dur a terme una sèrie d’actuacions vinculades amb aquest projecte i en els quals pot participar activament la societat local.

Justificació

Aquesta iniciativa planteja el desenvolupament d’una sèrie d’actuacions en el Tancat de l’Estell (Parc Natural de l’Albufera). La proposta s’assenta, en primer lloc, en la subscripció de l’Acord de Custòdia que s’ha establert entre la Fundació Assut i la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas, una de les principals entitats de gestió de l’aigua a l’entorn de l’Albufera i en el desenvolupament i posada en marxa d’una sèrie d’actuacions i iniciatives contingudes en aquest projecte de sostenibilitat.

La proposta té per objecte promoure, amb el suport del Departament d’Enginyeria Rural i Agroalimentària de la Universitat Politècnica de València, la col·laboració entre els propietaris i titulars de drets sobre la terra i l’aigua —associats sota la figura de la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas—, i la Fundació Assut, amb la finalitat de preservar i millorar l’estat de conservació i el bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics d’aquest espai. Igualment, la seua intenció és establir una sèrie de mecanismes i ferramentes de gestió que donen com resultat la consecució dels objectius marcats i pugan servir de model en àmbits similars, allí on l’activitat agrícola i en particular el cultiu de l’arròs siga el pilar que sosté el territori.

Objectius

El propòsit principal de l’acord de custòdia és garantir la conservació dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics de l’Estell i Rojas al llarg del temps. Aquesta proposta general contempla la consecució d’una sèrie d’objectius concrets:

 • Possibilitar una millor integració de determinades activitats relacionades amb la labor agrícola i l’aprofitament dels recursos naturals (agricultura, caça, pesca…),
 • Possibilitar un ús agrícola sostenible, establert sota criteris de qualitat, producció i viabilitat, a través dels quals s’aconseguisca una millor conservació dels valors i recursos naturals, de la biodiversitat i del paisatge,
 • Afavorir el desenvolupament d’activitats que redunden en un benefici per al medi ambient i que puguen suposar la incorporació de noves línies de finançament,
 • Millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’hàbitat natural i humà, especialment dels elements de maneig, gestió i distribució de l’aigua de reg, així com de tots aquells recursos que formen part de l’àmbit territorial en el qual s’actua,
 • Millorar el grau de coneixement i promoure la investigació en relació amb els valors naturals, culturals, històrics i econòmics d’aquest àmbit,
 • Possibilitar un major acostament entre el sector agrícola i la societat i afavorir la coresponsabilitat de la societat en la conservació del territori,
 • Fomentar una labor participativa de la societat en la conservació del territori, que vaja dirigida al sosteniment dels seus valors naturals i culturals i del paisatge,
 • Millorar l’estat de conservació de la biodiversitat en un aiguamoll costaner mediterrani.
Actuacions

Per a la consecució dels objectius plantejats, es proposa una sèrie d’accions que es concreten en diversos Programes o Línies d’Actuació.

 • Programa 1: Integració i adequació de pràctiques de cultiu
 • Programa 2: Actuacions de millora del paisatge natural i humà
 • Programa 3: Aprofitament cinegètic sostenible
 • Programa 4: Diversificació d’activitats compatibles amb l’agricultura
 • Programa 5: Actuacions de millora de l’hàbitat per a la biodiversitat
 • Programa 6: Treballs de recerca
 • Programa 7: Participació difusió i divulgació del projecte
 

Finançament i objectius per a 2022

El projecte associat a l’acord de custòdia del territori que la Fundació Assut manté amb la Comunitat de Regants del Tancat de l’Estell des d’abril de 2011 ha rebut aquest any nou impuls gràcies a l’ajuda concedida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank dins de la III Convocatòria Mediambiental, i al suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT) amb la col·laboració d’Ecoembes.

En el primer dels casos, la dotació concedida de 18.500 euros està destinada a diferents accions relacionades amb la implantació de l’agricultura de precisió, la creació i restauració d’hàbitats, i el seguiment de les comunitats d’aus i macroinvertebrats. En el segon, l’ajuda, de 5.000 euros, forma part del suport a una sèrie d’iniciatives de custòdia del territori urbana i periurbana encaminades a reduir els residus per envasos i a promoure el valor i millorar la qualitat d’aquests paisatges antròpics.

L’acord de custòdia té com a fins la restauració ecològica i la millora de l’estat de conservació de la biodiversitat i el patrimoni cultural i natural, així com la implementació d’eines de gestió que puguen servir de model en espais similars, allí on l’activitat agrícola i la biodiversitat siguen les bases que sustenten el paisatge.

L’estratègia de l’acord de custòdia es fonamenta en la negociació «win-win», de manera que les actuacions s’orienten doblement a la millora de la biodiversitat i al benefici de l’activitat agrícola. Així, aquestes passen primer pel diagnòstic de les problemàtiques i la definició dels desafiaments que el cultiu de l’arròs planteja en un Parc Natural com a l’Albufera i, d’altra banda, pel reconeixement dels avantatges i oportunitats que ha de significar per al productor el fet de cultivar arròs en un espai protegit, fonamental per a la conservació de la biodiversitat.

Per a 2022, la labor de la Fundació Assut es concreta en l’establiment de protocols per a sistematitzar l’obtenció d’informació (alçaments d’informació) sobre avifauna, aigües, nutrients del sòl i hàbitat. Es tracta de protocols que permeten l’obtenció de resultats de seguiment ambiental i la triangulació (relació comparada entre diverses fonts) de dades de camp mitjançant tecnologies com la teledetecció, els sensors de cultiu i l’anàlisi d’aigües i sòls i d’indicadors biològics (macroinvertebrats i avifauna).

Igualment, el treball d’enguany se centra en sensibilitzar la població sobre el valor significatiu d’aquest àmbit territorial dins del Parc Natural de l’Albufera; en l’acompanyament dels agricultors en bones pràctiques de cultiu, i en la innovació tecnològica orientada a la reducció de costos econòmics i ambientals. I, finalment, el projecte contempla també per a aquest cicle el diagnòstic i la resposta a problemàtiques com la gestió de residus, els usos no agraris del territori i la qualitat de l’aigua d’entrada al agrosistema.

Col·laboradors inicials

Col·laboradors actuals

Skills

Posted on

1 abril, 2011